Asʋ

Mɩamʋ nʋ tʋ ɛfʋ yɛ ɛsɛbayili iku- iku ɛdɩ wanɩ maka kɩmatʋmʋ ɛfʋ yɛ mɩdʋ ka amɩ ɛsɛyi yɛ nʋ ɛkʋɣa nʋ ɩkpɔsɔdɩ li. Ayɛlʋtɛ iwledu...

Miewlesɛ.