Contact

Mɩakʋtʋsamɩ wʋ ɩvlɩ mʋ mieŋlo ɛkʋ sɛ nʋ tʋ ɛfʋ yɛ. Ɔnalɛ didi nʋ kɩka amɩ ɔɣɔ nɩɩ amɩ e-mail, bʋa, mʋ miebie ɛsɛ sʋ kʋ mɩafʋ kɩtɛ ɛsɛlɩ azɛvɩ a ! Mɛ mɩakʋtʋ dʋ.

Target Image