Ikpɔsɔ asʋ nʋ ɔɣa

Téléchargements: 

Wʋsɛ nʋ ɩkpɔsɔvlɩnɩ ɛdɩ wanɩ meyǝdʋ mɩ nʋ kpɔsɔdɩ asʋ nʋ ɔɣa nʋ oŋlo li.

ɛdɩ dʋ ka alʋ wanɩ anadʋ ʋvʋ nʋ ɛtʋ fue alʋ wanɩ ɛsɛmʋbɛ nɩɩ ɛsɛsʋdza mʋ. bʋa ɛdɩ ta ɔlɛ ka alʋ wanɩ aɣa ɛsɛmʋbɛ(suku). Mɩakʋtʋ tɛ ɔta tʋ ɛkʋ wanɩ bene-bene tʋ nʋ ɛfʋ nʋ, kɩmakʋtʋ yɔ nazadʋ. wʋatɛnʋ nʋ omeyǝdʋ nʋ Akpɔsɔ ɛdɩ nʋ ɛdɩ nʋ ɔlʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ bʋa kʋ afʋ ɩkpɔsɔdɩ yɛ nʋ inye yɛ li dza.

Wʋatɛ mɩ nʋ ayɛlʋtɛ amɩsʋ la nʋ aɣlakpɔ.

Apha 400x300.jpg